Certificering

APS-Milieu B.V. is halverwege 2008 gecertificeerd bij SGS Intron. Het betreft een zestal procescertificaten en de ISO 9001:2008 erkenning.

  • SIKB BRL 1000, protocol 1001: monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
  • SIKB BRL 2000, protocol 2001: plaatsen van handboringen en peilbuizen maken van boorbeschrijvingen nemen van grondmonsters
  • SIKB BRL 2000, protocol 2002: nemen van grondwatermonsters
  • SIKB BRL 2000, protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
  • SIKB BRL 6000, protocol 6001: milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg