Verkennend bodemonderzoek

Waarom

Voor diverse doeleinden kunt u een bodemonderzoek nodig hebben. Denk hier bijvoorbeeld aan, bouwaanvragen (omgevingsvergunning), verkoop en aankoop van percelen, bestemmingswijziging etc.

Hoe

Bij een verkennend bodemonderzoek wordt door middel van minimale inspanningen gekeken of er op een locatie sprake is van mogelijke bodemverontreiniging. Indien dit het geval is kan er soms een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Pas dan kan vaak de ernst en omvang van een bodemverontreiniging worden bepaald.

Doorgaans kan er voor een gemiddelde locatie (onverdacht

Voor grondwaterbemonstering wordt een peilbuis geplaatst. De monstername van het grondwater gebeurt een week na plaatsing van het peilfilter, dit vanwege mogelijk verstoring in de bodem door de plaatsing van de peilbuis.

Een dergelijk onderzoek wordt ook wel een `schone grond verklaring´ genoemd.

Mocht een verontreiniging belemmering opleveren voor bouwplannen of humane-, ecologische-, en/of verspreidingsrisico’s dan dient de grond te worden gesaneerd, hiervoor zijn diverse methodes.

Planning

Binnen een week na opdracht wordt het eerste veldwerk uitgevoerd, in de tweede week zal de peilbuis worden bemonsterd. In de tweede week zullen ook de analyseresultaten van de grond bekend zijn. In de derde week volgen de analyseresultaten voor het grondwater. In de derde of vierde week wordt het rapport opgesteld. De complete doorlooptijd van een verkennend bodemonderzoek bedraagt ongeveer vier weken. Wel dient opgemerkt te worden dat als het onderzoeksplan moet worden bijgesteld de planning kan uitlopen omdat er dan extra monsters genomen moeten worden.

Uiteraard kan het onderzoek ook sneller worden uitgevoerd, hiertoe zal een spoedtoeslag worden berekend voor het laboratorium. Met de grootste spoed kan het onderzoek binnen twee weken afgerond worden.

Richtlijnen/Normen

Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond