Tank onderzoek (boot)

Waarom

In Nederland zijn nog veel ondergrondse tanks aanwezig. Voordat deze mogen worden gesaneerd dient er eerst een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Voorheen viel dit onder het BOOT (besluit opslag ondergrondse tanks), tegenwoordig is dit opgenomen in de NEN5740.

Hoe

Bij een bodemonderzoek (onder- of bovengrondse tank) wordt door middel van minimale inspanningen gekeken of er op een locatie sprake is van mogelijke bodemverontreiniging. Indien dit het geval is kan een nader bodemonderzoek nodig zijn. Pas dan kan de ernst en omvang van een eventuele bodemverontreiniging worden bepaald.

Doorgaans kan er voor een gemiddelde tank (onverdacht <10 m3) gesteld worden dat er door middel van 2 boringen een representatief beeld verkregen kan worden van de bodem. Bij grotere tanks of een cluster van meerdere tanks zullen meer boringen gezet moeten worden.

Als het vulput, afleverpunt en/of onluchting o peen grotere afstand dan 5 meter van de tanklocatie verwijderd zijn dan dienen deze alsmede de leidingen ook te worden onderzocht.

Voor grondwaterbemonstering wordt een peilbuis geplaatst. De monstername van het grondwater gebeurt een week na plaatsing van het peilfilter, dit vanwege mogelijk verstoring in de bodem vanwege de plaatsing van het peilfilter.

Planning

Binnen een week na opdracht wordt het eerste veldwerk uitgevoerd, in de tweede week zal de peilbuis worden bemonsterd. In de tweede week zullen ook de grondanalyses bekend zijn. In de derde week volgen de analyseresultaten voor het grondwater. In de derde of vierde week wordt het rapport opgesteld. Complete doorlooptijd van een verkennend onderzoek is ongeveer vier weken. Wel dient opgemerkt te worden dat als het onderzoeksplan moet worden bijgesteld de planning kan uitlopen omdat er dan extra monsters genomen moeten worden.

Uiteraard kan het onderzoek ook sneller worden uitgevoerd, hiertoe zal een spoedtoeslag worden berekend voor het laboratorium. Met de grootste spoed kan het onderzoek binnen twee weken afgerond worden.

Richtlijnen/Normen

Het bodemonderzoek (onder- of bovengrondse tank) wordt uitgevoerd conform NEN 5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, ondergrondse tank - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond