Nazorg

Waarom

Op diverse locaties is sprake van nazorg, denk hierbij aan leeflagen bij woonhuizen of het toepassen van bouwstoffen. Al deze nazorglocaties moeten worden gecontroleerd. Om risico’s te vermijden. Denk hierbij aan uitloging van AVI slakken naar het grondwater.

Hoe

Leeflaag dikte worden gecontroleerd door middel van proefboringen.

Bij het toepassen van bouwstoffen is het van belang dat het grondwater niet wordt verontreinigd door uitloging. Grondwatermonitoring rondom de locatie is dan de oplossing.

Ook is er soms sprake van restverontreiniging bij een bodemsanering, deze mogen in de toekomst niet voor problemen zorgen. Regelmatige controle zorgt voor een vroegtijdig moment van het constateren van eventuele verspreiding. Waarna er dus op tijd kan worden ingegrepen.

Richtlijnen

Nazorg valt onder de BRL6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg, VKB protocol 6004 milieukundige begeleiding van nazorg.