Milieukundige begeleiding

Waarom

Bij bodemsaneringen is er altijd sprake van een milieukundig begeleider. Deze milieukundige begeleider (MKB-er) geeft de ontgravingsgrenzen aan en houd toezicht op de werkzaamheden. Een MKB-er is altijd aanwezig tijdens kritische werkzaamheden op een sanering locatie. Graven is per definitie kritisch, echter bestaan er uitzonderingen. Bijvoorbeeld in geval van graafwerkzaamheden in een homogene verontreiniging in een ommuurde situatie kan de MKB-er de milieukundige begeleiding op basis van periodieke werkbezoeken uitvoeren.

Hoe

Bij de meeste saneringen zijn er vier fases te onderscheiden:

Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding wordt in nauw overleg met de opdrachtgever en het bevoegde gezag gekeken wat de gewenste aanpak is. Dit kan zijn afgraven, isolatie (beton/bestrating) of in-situsaneringen (door middel van bacteriën wordt de grond gereinigd).

Op basis hiervan wordt een saneringsplan opgesteld.

Uitvoeringsfase
Tijdens deze fase wordt de grond afgegraven, het grondwater ontrokken (en gezuiverd), de isolatielaag aangebracht en/of de bacteriën worden ingebracht in de grond.

Controle fase
Door middel van controlemonsters wordt gekeken of de beoogde doelstelling is behaald. Soms gebeurd dit ook tijdens de sanering, om zodoende de ontgravingsgrenzen beter vast te stellen of om alvast een deel af te ronden

Afrondingsfase
Als de sanering is afgerond dan wordt er een evaluatieverslag opgesteld. Deze wordt ter beoordeling aan het bevoegd gezag gestuurd.

Richtlijnen/Normen

Milieukundige begeleiding valt onder de BRL6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg, en VKB protocol 6001 milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden.