Historisch onderzoek

Waarom

Voorafgaand aan een milieuhygiënisch bodemonderzoek vindt er altijd een historisch onderzoek plaats. Het doel van het historisch onderzoek is om na te gaan of er een verdenking is van een mogelijk bodemverontreiniging. En zo ja voor welke parameters de betreffende locatie als ‘’verdacht‘’ moet worden aangemerkt.

De reden voor het uitvoeren van historisch onderzoek is om geen verontreinigingen te “missen” in het definitieve onderzoeksplan. Tevens is het natuurlijk van belang om verdachte of onverdachte deellocatie op de onderzoekslocatie van elkaar te scheiden zodat er geen verkeerde aannames worden gedaan.

Hoe

Door middel van onder andere luchtfoto onderzoek, interviews (eigenaar/gebruikers) en dossierinzage van milieudiensten wordt een strategie bepaald voor het veldwerk.

Enkele uitkomsten van een historisch onderzoek zouden kunnen zijn:

  • Onverdachte onderzoekslocatie
  • Slootdempingen aanwezig
  • Brand op de locatie geweest
  • Ophogingen (stedelijk, veengebieden etc)
  • Verhardingen (puinpaden met mogelijk asbest verdacht materiaal)
  • Ondergronds/bovengrondse brandstoftanks

Als alle relevante gegevens bekend zijn, kan een onderzoeksplan worden opgesteld. Verdachte deellocaties op een onderzoek locatie worden apart onderzocht, zo wordt een goed beeld gekregen van de mogelijk aanwezige bodemverontreiniging.

Richtlijnen/Normen

Historisch onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5725, Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.