Asbestonderzoek

Waarom

Sinds 1993 is het gehele verbod op asbest in werking getreden, zoals bekend kan asbest kanker veroorzaken. Daarom dient er bij puin houdende grond bijna altijd een asbestonderzoek te worden uitgevoerd. Voor 1993 is veel asbest terecht gekomen tussen puin. Hiermee is puin houdende grond per definitie asbest verdacht en moet deze verdenking worden gecontroleerd. Dit kan door middel van een onderzoek met graafgaten. Alleen wanneer kan worden aangetoond dat het puin afkomstige is van een activiteit na 1993 of van een erkende leverancier kan worden afgeweken van de onderzoek plicht.

Hoe

Bij een verkennend bodemonderzoek asbest wordt door middel van graafgaten (30cm*30cm*50cm) een asbestverdenking bekrachtigd of verworpen. Alle grond wordt visueel geïnspecteerd om asbestverdacht materiaal groter dan 16 mm te wegen voor het gehalte aan grove fractie, alles wat kleiner is wordt in het laboratorium geanalyseerd. Dit betreft de fijne fractie.

Met een verkennend bodemonderzoek asbest kan uitsluitend worden vastgesteld of een locatie asbest verdacht dan wel onverdacht is. Het verkennend bodemonderzoek asbest is in principe nooit geschikt om de ernst en omvang van een eventuele asbestverontreiniging vast te stellen. Bij zeer kleine onderzoekslocatie (<200 m2)
kan hier in overleg met het bevoegd gezag soms van worden afgeweken.

Door middel van nader bodemonderzoek asbest dient de ernst en omvang te worden bepaald. Bij een nader onderzoek worden sleuven gegraven in plaats van graafgaten. Hierbij word meer bodem geïnspecteerd. Op basis van de hieruit komende gegevens wordt een berekening gemaakt om te bepalen of er sprake is van meer of minder dan 100mg/kg d.s. aan asbest. Boven dit getal is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging, de omvang (>25m3) is niet van toepassing bij asbestverontreinigingen.

Planning

Binnen een week na opdracht wordt het eerste veldwerk uitgevoerd.

De analyses zijn 1 week na het veldwerk bekend, de rapportage volgt spoedig daarna.

Opgemerkt wordt dat als het onderzoeksplan moet worden bijgesteld de planning kan uitlopen omdat er dan extra monsters geanalyseerd moeten worden.

Complete doorlooptijd ligt doorgaans tussen 2 en 3 weken.

Richtlijnen/normen

Het verkennend- en nader bodemonderzoek asbest wordt uitgevoerd conform NEN 5707, Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem