Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek

Waarom

De ARVO is een uitbreiding op het standaard verkennend onderzoek, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam (voorheen DMB Amsterdam) heeft deze aanvulling gemaakt op basis van jaren ervaring met bodemonderzoek in stedelijk gebied. Een en ander heeft te maken met het verleden van de stad, er is namelijk sprake geweest van ophogingen in het verleden. Deze ophogingen hebben op veel plaatsen in de binnenstad ernstig verontreinigd met zware metalen en PAK’s veroorzaakt.

Ook is er veelal sprake van kleinschalige locatie (100-250 m2).

Hoe

Doorgaans kan er voor een gemiddelde locatie (onverdacht2) gesteld worden dat er door middel van 2 a 3 boringen een representatief beeld verkregen kan worden van de bodem.

Voor grondwaterbemonstering wordt een peilbuis geplaatst. De monstername van het grondwater gebeurt een week na plaatsing van het peilfilter, dit vanwege mogelijk verstoring in de bodem door de plaatsing van de peilbuis.

Amsterdamse tuinen

Het is bekend dat in tuinen in Amsterdam geregeld sprake is van een sterke verontreiniging met lood. Bij dergelijke verontreinigingen kan er sprake zijn van humane risico’s. Indien gewenst kunnen wij conform de ARVO 2010 kijken of er mogelijke humane risico’s aanwezig zijn in de tuin. Het protocol schrijft voor dat er door middel van gutssteken een mengmonster wordt samengesteld. Bij de uitvoering van het veldwerk zal aan de hand van bestrating, beplanting en dergelijke bepaald worden of bemonstering noodzakelijk is

Een en ander is niet verplicht, DMB laat de keuze over aan de opdrachtgever.

Planning

Binnen een week na opdracht wordt het eerste veldwerk uitgevoerd, in de tweede week zal de peilbuis worden bemonsterd. In de tweede week zullen ook de analyseresultaten van de grond bekend zijn. In de derde week volgen de analyseresultaten voor het grondwater. In de derde of vierde week wordt het rapport opgesteld. De complete doorlooptijd van een verkennend bodemonderzoek bedraagt ongeveer vier weken. Wel dient opgemerkt te worden dat als het onderzoeksplan moet worden bijgesteld de planning kan uitlopen omdat er dan extra monsters genomen moeten worden.

Uiteraard kan het onderzoek ook sneller worden uitgevoerd, hiertoe zal een spoedtoeslag worden berekend voor het laboratorium. Met de grootste spoed kan het onderzoek binnen twee weken afgerond worden.

Richtlijnen/Normen

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

Aangevuld met de ARVO 2011, welke is opgesteld door de dienst milieu en bouwtoezicht te Amsterdam.