0-situatie onderzoek /Eind situatie onderzoek

Waarom

Het nul situatie onderzoek is bedoeld om de bodemkwaliteit vast te leggen bij inrichtingen waar mogelijk bodembedreigende activiteiten plaats (gaan) vinden. Dit onderzoek kan verplicht zijn voor het verkrijgen van een milieuvergunning (activiteitenbesluit).

De gedachte hierachter is dat er na beëindiging van de activiteiten een eindsituatie bodemonderzoek kan worden uitgevoerd. Door het vergelijken van begin- en eindsituatie kan de gebruiker alleen afgerekend worden op wat er eventueel aan verontreiniging is bij gekomen. De al aanwezige verontreiniging (gevonden in het nul situatie onderzoek) valt buiten de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Hoe

Op basis van verdachte activiteiten worden deellocatie gemaakt, voorbeelden kunnen zijn:

  • Opslagplaatsen
  • Tanken
  • Spuitplaatsen
  • Wasplaatsen
  • Kantoor

Elke locatie heeft een andere graad van risico, dit is nodig om bij een eind-situatie vast te stellen wat de bron van een eventuele nieuwe verontreiniging is geweest.

Per deellocatie wordt in ieder geval de bovengrond onderzocht. De ondergrond en het grondwater kan in sommige gevallen gecombineerd met andere deellocaties worden onderzocht.

Planning

Binnen een week na opdracht wordt het eerste veldwerk uitgevoerd, in de tweede week zal de peilbuis worden bemonsterd. In de tweede week zullen ook de grondanalyses bekend zijn. In de derde week volgen de analyseresultaten voor het grondwater. In de derde of vierde week wordt het rapport opgesteld. Complete doorlooptijd van een 0- / eindsituatie bodemonderzoek is ongeveer vier weken. Wel dient opgemerkt te worden dat als het onderzoeksplan moet worden bijgesteld de planning kan uitlopen omdat er dan eventueel extra monsters genomen moeten worden.

Uiteraard kan het onderzoek ook sneller worden uitgevoerd, hiertoe zal een spoedtoeslag worden berekend voor het laboratorium. Met de grootste spoed kan het onderzoek binnen twee weken afgerond worden.

Richtlijnen/Normen

Het 0- / eindsituatie bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond