APS Veiligheid B.V.

Sinds januari 2012 is naast APS-Milieu B.V., APS-Veiligheid B.V. opgericht. APS-Veiligheid houd zich uitsluitend bezig met veiligheidskundige begeleiding van bodemsaneringen.

Bij werkzaamheden in sterk verontreinigde grond dient door de aannemer een veiligheid en gezondheid plan (V&G-plan) opgesteld te worden. Onderdeel van het V&G-plan is het bepalen van de veiligheidsklasse waaronder de sanering uitgevoerd dient te worden. De veiligheidsklasse kan berekend worden op basis van de resultaten van het verkennend/nader bodemonderzoek. Er wordt een toxiciteit klasse (T-klasse) en flammability klasse (F-klasse) bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt in drie T-klasse (1T, 2T en 3T) en twee F-klasse (1F en 2F). Als een sanering in de klasse 3T en/of 2F valt of als het een sanering van een CMR-stof betreft (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch) dient er een hogere veiligheidskundige (HVK-er) bij het werk betrokken te worden. In de overige gevallen kan worden volstaan met een middelbaar veiligheidskundige (MVK-er).

In de CROW-Publicatie 132 ‘werken in of met verontreinigde (grond)water’ zijn de criteria voor het vaststellen van de T en F klasse opgenomen evenals de te nemen veiligheid maatregelen. De definitieve veiligheidsklasse kan uitsluitend door een veiligheidskundige bepaald worden. Het V&G-plan dient eveneens door een veiligheidskundige beoordeeld te worden.

Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende veiligheidsrisico’s die bij bodemsaneringsprojecten aanwezig zijn:

• Ingestie, inademing en opname via de huid van toxische stoffen;

• Werken op hoogte;

• Werken in besloten ruimte (met diesel aangedreven machines);

• Instortingsgevaar;

• Werken met elektrisch en pneumatisch gereedschap;

• Werken in de omgeving van graafmachines;

 

De diensten die door APS-Veiligheid worden aangeboden zijn:

• Opstellen/valideren van het V&G-plan ontwerp- uitvoeringsfase;

• Het verzorgen van een kick-off meeting bij opstarten van de sanering

• Veiligheidskundige begeleiding van bodemsaneringsprojecten.

De missie van APS-Veiligheid BV luid:

- Het faciliteren van de benodigde dienstverlening ter bevordering van de gezondheid, veiligheid en het milieu met betrekking tot bodemverontreiniging.

 De visie van APS-Veiligheid BV luid;

- Klantgericht en op maatschappelijk verantwoorde wijze onderzoeken, adviseren en controleren van veilige werkwijze.